Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle §19 a §20 Zákona č.18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen „nařízení“)

 Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

 Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatelem zpracovávajícím Vaše osobní údaje je společnost RFOUR, sro , Rosina 280, 013 22 Rosina, IČO 54095972 , DIČ: 2121577997 , email: rfour@rfour.sk

1.     Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je: prodej zboží kupujícím, vyhotovení faktury a odeslání zboží

Osobní údaje se zpracovávají na základě: předsmluvního a smluvního vztahu podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, Čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení a dalších zákonů, zejména:

Zákon čj. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník),

Zákon čj. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník),

Zákon č.22/2004 Sb o elektronickém obchodu,

Zákon č.250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele),

Zákon č.108/2000 Zz o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

 

Způsobilé zájmy provozovatele nebo třetí strany

Zpracovávání osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany se neprovádí.

 2.     Identifikace zpracovávaných osobních údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou:

zákazníci / kupující

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

titul, jméno, příjmení, adresa k doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení.

 

 3.     Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

  • Doručovatelské společnosti, přepravci

§13 odst. 1 písm. 1 písm. b) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů

  • Jiný oprávněný subjekt

obecně závazný právní předpis v podle § 13 odst. 1 1 písm. c) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů

  • Smluvní partner (na základě smlouvy)

§ 34 zákona č.. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů

Se souhlasem dotyčné osoby nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.

 

4.     Identifikace zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo od dotčené osoby (přes web stránku eshopu, emailem, telefonicky)

 

5.     Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu, nejvýše však po dobu 10 let.

 

6.     Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

 

7.     Práva dotyčné osoby

Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenosnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení Kontrolnímu úřadu. V případě, že provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby, má dotyčná osoba právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: rfour@rfour.sk nebo písemně na adresu provozovatele.

 

8.    Povinnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem /smluvním požadavkem, resp. požadavkem který je potřebný k uzavření smlouvy. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí provozovatel nezaručí dotyčné osobě vyřízení a doručení objednávky.

 

9 . Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č.j. 18/2018 Zz

 

10 . Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

 

Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona čj. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

 

a) právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,

b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právu dožadovat se jakým způsobem a pro jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,

c) právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou neaktuální,

d) právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,

e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě, že se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,

f) právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,

g) právo na přenosnost osobních údajů,

h) právo podat podnět k orgánu dozoru ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajů.

 

 11 . Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za  účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy i účtování v účetnictví.

 

12 . Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.cz se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heureka Shopping, sro se sídlem Karolínská 650/1, 186 00 Praha, IČO: jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.

 

13 . Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se ik měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran. Youtube, Google a podobně.

 

14.  Soubory cookies si můžete kdykoli vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastaveních internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

 

15. Přenos osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.