1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 30 dní

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy oznámil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výkyvech trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smícháno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které není vhodné vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • o dodávce zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru, jsou-li prodávány v ochranném obalu a kupující tento obal rozbalil,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodeji knih nedodávaných v ochranném obalu,
 • o dodávce elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 7 ods. 6 zákona č . 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů.


4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to iv tom případě, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, souhlasí-li s tím kupující a nevzniknou-li mu tím další náklady.

8. Zvolil-li kupující jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebované a neznečištěné a pokud je to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Tovar odoslať na adresu:

Rosina 280

013 22, Rosina

Žilina, Slovensko