Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že Zboží je při převzetí bez vad. To neplatí je-li předmětem Kupní smlouvy zboží s vadami, které je Provozovatel, jsou-li mu známy, nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mu měly být známy, povinen oznámit Spotřebiteli.

Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo pokud bylo předmětem Kupní smlouvy Zboží s vadami, které Provozovatel, pokud mu byly vady známy, nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem měly být známé, oznámil Spotřebiteli. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti zboží; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti zboží má Spotřebitel iv případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

Pokud Spotřebitel od Kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží iv případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož iv případě, že Provozovatel nesjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by sjednání nápravy způsobilo Spotřebiteli značné obtíže.

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nepřísluší, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, nebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena dohodnuta, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem , nebo pokud to vyplývá z povahy Zboží.

Je-li na Zboží poskytována záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Pokud to povaha Zboží umožňuje, postačuje místo záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží jeho opravou, u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určen podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo nebo místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším , uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.

Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

Lhůta pro vyřízení reklamace neběží v případě, že Provozovatel neobdržel od Spotřebitele všechny podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Tovar odoslať na adresu:

Rosina 280

013 22, Rosina

Žilina, Slovensko